عنوان :
بررسي نقش رفتارهاي مشاركتي كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي و تاثير آن بر پيامدها(دستاوردهاي) سازماني-مطالعه موردي بانك توسعه صادرات ايران
نويسنده اصلي :
ابراهيمي خو، موسي
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. دولتي- مالي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/02/05
چكيده :
پژوهش حاضر با هدف تبيين بررسي نقش رفتارهاي مشاركتي كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي و ‏تاثير آن بر پيامدها(دستاوردهاي) سازماني، مطالعه موردي در بانك توسعه صادرات انجام گرديده است. سازمانها براي تحريك كاركنان به محرك هايي چون مشاركت سازماني ، رضايت شغلي و درگيري شغلي و تعهد سازماني نياز دارند و در اين زمينه با چالشهاي گونا گوني روبرو هستند. اكثر پژوهشگران معتقدند كه مديريت مشاركتي با توجه به مزاياي قابل توجهي كه دارد، يك روش مطلوب در دنياي كسب و كار امروز است. مشاركت در تصميم گيري توجه بسياري از متخصصين روانشناسي اجتماعي و اساتيد رفتار سازماني را به خود جلب كرده است در مورد مشاركت تحقيقات بسياري انجام شده است، مشاركت پديده اي‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎آثار‎ ‎مثبت‎ ‎زيادي ‎روي‎ ‎عملكرد‎ ‎افراد‎ ‎و‎ ‎سازمانها‎ ‎دارد‎، ‎استفاده‎ ‎صحيح‎ ‎و‎ ‎مؤثر‎ ‎از مشاركت ‎موجب‎ بهبود‎ ‎ تعهد سازماني افراد نسبت به سازمان خود ‎و‎ ‎ارتقاي‎ ‎سطح‎ ‎سلامتي‎ ‎سازمان‎ و پيامدهاي مطلوب ‎مي گردد . به منظور دستيابي به اهداف پژوهش از ميان تمام پرسنل بانك توسعه صادرات ايران ،كاركنان ستادي انتخاب شده اند.جامعة آماري شامل كليه كاركنان ستادي بانك توسعه صادرات مي باشد كه تعداد آنها 650 نفر مي باشد. ‏براي تعيين نمونهاي آماري از نمونه گيري تصادفي استفاده گرديده و حجم نمونه 242 نفر تعيين شده است.روش‌ گردآوري داده ها ميداني و ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه مي‌باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي مي باشد. روايي آن در حد قابل قبول تائيد گرديده است و پايايي ابزار اندازه‌گيري(پرسشنامه )،از طريق آلفاي كرونباخ(0.948)تائيد شده است.براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است و براي تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا به بررسي قابل قبول بودن مدل نظري از طريق نرم افزار ليزرل پرداخته شده است و سپس تجزيه وتحليل داده ها به كمك ضريب مسير و آزمون تي مشخص شده است،نتايج تحقيق نشان مي دهد كه مدل براي جامعه آماري قابل استفاده و برازش مدل قابل قبول مي باشد. نتايج تجزيه وتحليل داده ها براي هر چهار فرضيه به اثبات رسيد و رفتارمشاركتي در تصميم گيريهاي مديريتي بر پيامدهاي سازماني تاثير دارد.
شماره ركورد :
137252
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
جمشيدي، علي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رسولي، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت