عنوان :
بررسي نقش رنگ در ارتقاء كيفيت فضاي شهري (نمونه موردي : شهرك چهارصد دستگاه شهر رامسر)
نويسنده اصلي :
عليپور سورخاني ، فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - محيط زيست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/12/19
چكيده :
در فضاهاي شهري عناصر ناهمگون و ناهنجار گوناگوني در كنار هم به اغتشاشات محيط دامن مي زنند. يكي از مهمترين اين عناصر كه به ندرت به صورتي آشكار بدان توجه ميشود، رنگ است. با توجه به پيشرفتهاي اخير در صنعت رنگ و ساختمان، رشد و توسعه ارتباطـات و مبادلات فرهنگي و همچنين رشد جمعيت و مهاجرت و عوامل متعدد ديگر در شهرها، وجود برنامه اي منسجم كه بتواند روند اين تحولات را كنترل نمايد و مانع از اغتشاش و بي هويتي فضاهاي شهري گردد، براي هر شهري ضروري است كه اخيراً به يكي از دغدغه هاي شهرسازان بدل گشته است. در اين راستا در پژوهش حاضر، به روش توصيفي- تحليلي و با هدف تحليل شاخصهاي رنگي در كيفيت محدوده مورد مطالعه سعي در بررسي وجود شاخصهاي رنگ در ارتقاي محدوده شهرك دارد. حجم نمونه بصورت روش نمونه گيري ساده و شامل 300 نفر از ساكنين شهرك چهارصد دستگاه شهر رامسر مي باشد، ابزار گردآوري اين تحقيق از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت كه روايي آن توسط استاد راهنما تاييد شد و پايايي آن بر اساس ضريب آلفا كرونباخ،751/0 بدست آمد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شهرك چهارصد دستگاه رامسر سطح مناسبي از كيفيت فضايي را با به نقش رنگ دارا نمي باشد و رنگ در شهرك چهارصد دستگاه رامسر نتوانسته موجب ارتقاء كيفيت فضاي شهرك شود. شاخص خوانايي و هويت با ميانگين 2/31، پايين ترين ميزان رضايت مندي و ديگر شاخصها به ترتيب تنوع و سرزندگي با ميانگين 2/69، و ادراك با ميانگين 2/78، از كمترين تا بيشترين رضايتمندي از كيفيت فضايي شهرك چهارصد دستگاه برخوردار بوده اند. همچنين با توجه به ميزان همبستگي ميان شاخص ها و كيفيت فضاي شهري، شهرك چهارصد دستگاه شهر رامسر قابليت ارتقاء كيفيت فضاي شهري با توجه به نقش رنگ را دارد.
شماره ركورد :
137317
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
عباس زاده ، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شكري فيروزجاه ، پري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت