عنوان :
خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم
نويسنده اصلي :
قزل سفلي ،فاطمه
شماره ركورد :
137846
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهدي ترشيزي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت