عنوان :
خانواده اي از روش هاي انتخاب پارامتر در منظم سازي تيخونوف
نويسنده اصلي :
افشار نياكان، رضا
شماره ركورد :
139874
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پرستو ريحاني
استاد راهنما :
آرام عزيزي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت