عنوان :
خالص سازي و بررسي برخي كاربردهاي بيوتكنولوژيك پروتئين انتقال دهنده ليپيد شلتوك برنج و تيروزيناز قارچ خوراكي
نويسنده اصلي :
مقصودي، شبنم
شماره ركورد :
140191
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
بخشي خانيكي
استاد راهنما :
رضا خدارحمي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت