عنوان :
تعيين ثبات شتشوي منسوجات با استفاده از اطلاعات اسپكتروفتومتري
نويسنده اصلي :
محمدي، آرزو,ارزنلو، رقيه
كليدواژه فارسي :
011 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 71+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140500
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
اميرشاهي ، سيدحسين ,قنبرافجه ، منصوره
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10388
لينک به اين مدرک :