عنوان :
نشادن الياف بر روي مانكن
نويسنده اصلي :
معيني ، علي ,محمديپور، مسعود
كليدواژه فارسي :
78 ص .، تصوير
شماره ركورد :
140501
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
توسلي ، محمدسعيد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10389
لينک به اين مدرک :