عنوان :
بررسي پتانسيل معدني كانسارهاي مس عباس آباد شاهرود و فعال سازي مجدد آن
نويسنده اصلي :
دهقان نژاد، مهديه
كليدواژه فارسي :
831 ص .، 6+8 كتابنامه
شماره ركورد :
140502
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
هزارخاني ، اردشير
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي نيا، فيروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت