عنوان :
اكتشافات ژئوفيزيكي در كانسار گرافيت خنادره اراك
نويسنده اصلي :
صدري، مريم
كليدواژه فارسي :
801 ص .، تصوير، نمودار، نقشه ، 01+8 كتابنامه
شماره ركورد :
140503
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
علي نيا، فيروز
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رمضي ، حميدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت