عنوان :
بررسي تزريق گاز در ميدان نفتي P
نويسنده اصلي :
دهقاني ، سعيد
كليدواژه فارسي :
د+731 ص .، جدول ، نمودار، 8+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140504
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهزاداميري، همايون
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت