عنوان :
برآورد سرعت امواج برشي با استفاده از لاكهاي پتروفيزيكي در سازندهاي سروك و ايلام در يكي از مخازن كربناته جنوب غرب ايران
نويسنده اصلي :
اسكندري پري، حسين
كليدواژه فارسي :
241 ص .، جدول ، نمودار، 5+93 كتابنامه
شماره ركورد :
140505
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمدنيا، محمد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضايي ، محمدرضا,جواهريان ، عبدالرحيم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت