عنوان :
بهينه سازي حفاري چاههاي گاز ناحيه فارس
نويسنده اصلي :
رجبي ، مختار
كليدواژه فارسي :
X+401+5A+3A ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5+11 كتابنامه
شماره ركورد :
140507
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
برادران سيد، ابوالفضل
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت