عنوان :
طراحي فرستنده و گيرنده با مدولاسيون FSK براي استفاده در تله متري بيمارستان
نويسنده اصلي :
عبدالصالحي ، مهدي
كليدواژه فارسي :
34 ص .، تصوير، نمودار، 4 كتابنامه + ضمائم
شماره ركورد :
140508
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
يزدچي ، محمدرضا
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10440
لينک به اين مدرک :