عنوان :
راه اندازي كارگاه تجهيزات پزشكي و شبيه سازي برخي از تجهيزات با استفاده از نرم افزار Labview
نويسنده اصلي :
ايرواني ، مينا,يوسفي نيا، لعيا
كليدواژه فارسي :
321 ص .، تصوير، جدول ، 21+3 كتابنامه + ضمائم
شماره ركورد :
140510
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
سلطاني ، آذردخت
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10443
لينک به اين مدرک :