عنوان :
طراحي و ساخت كارت ثبت داده مخصوص ويسكوهتر
نويسنده اصلي :
جهان ميرينژاد، فائزه
كليدواژه فارسي :
96 ص .، تصوير، جدول ، 3+3 كتابنامه + ضمائم
شماره ركورد :
140511
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فتورائي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت