عنوان :
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور
نويسنده اصلي :
توكل ، مهديه
كليدواژه فارسي :
18 ص .، جدول ، 71 كتابنامه
شماره ركورد :
140512
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
توحيدخواه ، فرزاد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10446
لينک به اين مدرک :