عنوان :
ارزيابي كيفيت عملكرد روش هنجارسازي تركيبي طولي و عرضي پارامترهاي بازنمايي در باز ساخت مستقل از گوينده گفتار
نويسنده اصلي :
ناصحي ، زهره
كليدواژه فارسي :
75 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 2 كتابنامه
شماره ركورد :
140517
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
سيدصالحي ، سيدعلي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10502
لينک به اين مدرک :