عنوان :
برنامه محاسباتي مدولار براي پيش بيني عملكرد واحدهاي توليد همزمان متشكل از نيروگاههاي حرارتي
نويسنده اصلي :
تائب ، علي
كليدواژه فارسي :
631 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140520
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
صفاراول ، مجيد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10506
لينک به اين مدرک :