عنوان :
طراحي دستگاه فلس ساز دانه در روغن كشي (فليكر)
نويسنده اصلي :
قهرماني زاده ، مجتبي
كليدواژه فارسي :
29 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه ، 2+6 كتابنامه
شماره ركورد :
140522
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صادقي ، محمدعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت