عنوان :
بهينه سازي پوسته هاي مركب استوانه اي، تحت بار عرضي
نويسنده اصلي :
جهانشاد، حامد
كليدواژه فارسي :
431 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5 كتابنامه
شماره ركورد :
140525
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
صديقي ، مجتبي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10519
لينک به اين مدرک :