عنوان :
بهينه سازي و ساخت دستگاه ايجاد گرداب
نويسنده اصلي :
مثقالي ، سينا
كليدواژه فارسي :
831 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 4+62 كتابنامه
شماره ركورد :
140527
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رحيم زاده ، حسن
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10521
لينک به اين مدرک :