عنوان :
طراحي ساخت و اجراي ايستگاه تست موتورهاي احتراق داخلي
نويسنده اصلي :
ابراهيمي ، محسن
كليدواژه فارسي :
07 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140528
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اخلاقي ، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت