عنوان :
كنترل ارتعاشات يك تيريك سر گيردار بوسيله صفحات پيزو الكتريك
نويسنده اصلي :
فيروزي، سينا
كليدواژه فارسي :
57 ص .، جدول ، نمودار
شماره ركورد :
140529
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بختياري نژاد، فيروز
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10523
لينک به اين مدرک :