عنوان :
طراحي سيستم آزمايشگاهي براي تشخيص نشتي به روش اكوسيتك ايميشن
نويسنده اصلي :
عسگري، مسعود
كليدواژه فارسي :
231 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140531
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
غفاري سعادت ، محمدحسن ,احمدي، مهدي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10533
لينک به اين مدرک :