عنوان :
تدوين دستورالعمل هاي اجراي بازرسي راديوگرافي به منظور راه اندازي آزمايشگاه راديوگرافي
نويسنده اصلي :
خسروزاده ، بهنام ,كبوتري، حسن
كليدواژه فارسي :
431 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140532
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
احمدي نجف آبادي، مهدي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10534
لينک به اين مدرک :