عنوان :
بررسي پارامترهاي موثر روي نيروها و هندسه سطح در فرآيند سنگ زني
نويسنده اصلي :
رفاهي اسكوئي ، امير,خسروي، علي
كليدواژه فارسي :
791 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140533
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رضاعي ، سيدمهدي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10535
لينک به اين مدرک :