عنوان :
مطالعه و بررسي سامانه هاي تزريق گاز طبيعي فشرده و بنزين در مورتورهاي احتراق جرقه اي و طراحي و ساخت سامانه جرقه الكتريكي مناسب آنها
نويسنده اصلي :
رضائي ، رضا
كليدواژه فارسي :
88 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140534
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بهمن پور، داود
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10536
لينک به اين مدرک :