عنوان :
بررسي تجربي و تئوري لايه عايق در معرض هواي مرطوب
نويسنده اصلي :
طالبي ، سيدعباس
كليدواژه فارسي :
08 ص .، تصوير، جدول ، نمودار
شماره ركورد :
140535
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بصيرت تبريزي، حسن
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10537
لينک به اين مدرک :