عنوان :
طراحي و ساخت گردآورنده تخت خورشيدي باراندمان مناسب
نويسنده اصلي :
حاجي محمدشريف ، وحيد,مجيدي قحر، كامران
كليدواژه فارسي :
031 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه
شماره ركورد :
140540
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسيني ابرده ، رضا,رحيم زاده ، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت