عنوان :
ارتباط بين پارامترهاي ساختمان بافت حلقوي ساده و خمش نخ با خمش پارچه
نويسنده اصلي :
توانا قمصري، رضا
كليدواژه فارسي :
16 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 51+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140541
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اصغريان جدي، اصغر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت