عنوان :
كاتيوني كردن پنبه به منظور بهبود رنگ پذيري آن
نويسنده اصلي :
رحيمي ، آمنه
كليدواژه فارسي :
26 ص .، جدول ، نمودار، 32 كتابنامه
شماره ركورد :
140542
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
محمدعلي مالك ، رضا,منتظر، مجيد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10544
لينک به اين مدرک :