عنوان :
طراحي يك سيستم هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي - فازي در تعيين نوع فولاد از چدن
نويسنده اصلي :
گنجي ، بهنام
كليدواژه فارسي :
301 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 29+2 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140543
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فاضل زرندي، محمدحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت