عنوان :
مدل سازي سيستماتيك فازي به كمك خوشه سازي فازي و با استفاده از شبكه عصبي
نويسنده اصلي :
رضايي خبوشان ، بابك
كليدواژه فارسي :
19 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 37 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140544
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فاضل زرندي، محمدحسيني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت