عنوان :
توسعه شاخص هاي قابليت فرآيند در بحث كنترل آماري فرآيند (SPC)
نويسنده اصلي :
عبدالشاه ، محمد
كليدواژه فارسي :
49 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 03+3 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140545
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فاطمي قمي ، سيدمحمدتقي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت