عنوان :
انتخاب مته هاي حفاري نفت و گاز
نويسنده اصلي :
جمالزاده ، فاضل
كليدواژه فارسي :
311 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 51 كتابنامه
شماره ركورد :
140546
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
شاديزاده ، سيدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10561
لينک به اين مدرک :