عنوان :
توليد پارچه ضد ضربه در سيستم حلقوي پودي با استفاده از فوم
نويسنده اصلي :
آروني، حميدرضا
كليدواژه فارسي :
126 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 26 كتابنامه
شماره ركورد :
14055
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
معروفي، محمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت