عنوان :
تهيه و بررسي خواص سيمان استخواني بر پايه هيدروكسي آپاتيت
نويسنده اصلي :
ربيعي ، محمود
كليدواژه فارسي :
421 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 86+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140550
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
مضطرزاده ، فتح الله ,صولتي ، مهران
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10578
لينک به اين مدرک :