عنوان :
ديناميك كندگي و مطالعه مورفولوژي پلي پورتان توسط ليزرهاي ديودو پالسي CO2
نويسنده اصلي :
كارخانه ، اكبر
كليدواژه فارسي :
79 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 73+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140551
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عترتي خسروشاهي ، سيدمحمد,اورنگ ، فريبا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت