عنوان :
مشتقات مدرج وابسته به التصاق روي جبر فرمهاي ديفرانسيل
نويسنده اصلي :
منيرالدين ، الهه سادات
كليدواژه فارسي :
78 ص .، 5+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140552
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بروجرديان ، ناصر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10580
لينک به اين مدرک :