عنوان :
ايده آل هاي توريك
نويسنده اصلي :
اميدي، نادر
كليدواژه فارسي :
801 ص .، واژه نامه ، 42+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140553
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رحمتي ، فرهاد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت