عنوان :
آزمون هاي شرطي دقيق مونت كارلو براي مدلهاي خطي و لجستيك
نويسنده اصلي :
اميري، جواد
كليدواژه فارسي :
401 ص .، واژه نامه ، 92 كتابنامه
شماره ركورد :
140554
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضايي ، صادق
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت