عنوان :
محاسبه عددي چگالي و توابع توزيع پايدار
نويسنده اصلي :
تيموري يانسري، مهدي
كليدواژه فارسي :
931 ص .، جدول ، نمودار، 22 كتابنامه
شماره ركورد :
140555
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رضاخواه ، سعيد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10583
لينک به اين مدرک :