عنوان :
توزيعهاي زير نمائي
نويسنده اصلي :
خرسندمفرد، هاشم
كليدواژه فارسي :
701 ص .، نمودار، 62 كتابنامه
شماره ركورد :
140556
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نيكوكار، مسعود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضاخواه ، سعيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت