عنوان :
هندسه و آناليز معادله ميانگين اويلر حركت سيالات
نويسنده اصلي :
جعفري، زهره
كليدواژه فارسي :
II+521 ص .، نمايه ، 72+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140557
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
بروجرديان ، ناصر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضوي، اسداله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت