عنوان :
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
نويسنده اصلي :
نوري اصفهاني ، حسن
كليدواژه فارسي :
37 ص .، واژه نامه ، 7+4 كتابنامه
شماره ركورد :
140558
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بروجرديان ، ناصر
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10586
لينک به اين مدرک :