عنوان :
طراحي سيستم كنترل قلب راكتور بصورت تطبقي
نويسنده اصلي :
عرب علي بيك ، حسين
كليدواژه فارسي :
نه +991 ص .، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 071+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140559
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ستايشي ، سعيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت