عنوان :
ارائه يک مدل لجستيکي براي تعيين مکان و برنامه¬ريزي توزيع مراکز مديريت بحران
نويسنده اصلي :
نجفی چالوپلی، مهدی
كليدواژه فارسي :
200 ص.، 71 كتابنامه، 6 ص. ضمائم
شماره ركورد :
14056
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
معطرحسيني، سيدمحمد
استاد راهنما :
زنجيرانی فراهانی، رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/15929
لينک به اين مدرک :