عنوان :
مدلسازي واكنش جذب گازهاي اسيدي در محلول آمين ها
نويسنده اصلي :
دانش پناه ، سولماز
كليدواژه فارسي :
37 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 22 كتابنامه
شماره ركورد :
140561
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نيك آذر، منوچهر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت