عنوان :
1- استخراج فاز جامد و اندازه گيري با جذب اتمي مقادير كم يونهاي نيكل ، كبالت و روي در نمونه هاي آبي ؛ 2- اندازه گيري مقادير كم آلكيل بنزن سولفونات هاي خطي به روش اسپكترو فتومتري فاز جامد
نويسنده اصلي :
يزدان ، محبوبه
كليدواژه فارسي :
701 ص .، جدول ، نمودار، 431+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140562
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
برهاني ، شهين ,يميني ، يدالله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت