عنوان :
بررسي روش هاي تصفيه آب آشاميدني به منظور حذف آلاينده رادون به همراه مدلسازي سيستم نمونه
نويسنده اصلي :
تخت روانچي ، مريم
كليدواژه فارسي :
341 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 53 كتابنامه
شماره ركورد :
140563
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كاغذچي ، طاهره
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت